با کسی که دوستش ندارید رابطه دارید؟
وقتی مردی به شما میگوید “دوستت دارم،” در اصل به چه فکر میکند؟